พืช (Plant) 

 โครงสร้าง การเจริญเติบโต และกระบวนการพัฒนาของพืช ใจความสำคัญ พืชมีการจัดระบบอย่างเป็นลำดับ ประกอบด้วย เซลล์ เนื้อเยื้อ และอวัยวะ เนื้อเยื่อเจริญ (meristem) แบ่งตัวให้เซลล์เพื่อการเจริญเติบโตขั้นแรก (primary growth) และการเจริญเติบโตขั้นที่สอง (secondary growth) การเจริญเติบโตขั้นแรกเพื่อเพิ่มความยาวให้กับรากและลำต้น การเจริญเติบโต กระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง และการเปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่เฉพาะของเซลล์ ทำให้เกิดอวัยวะของพืช พืชมีการจัดระบบอย่างเป็นลำดับ ประกอบด้วย อวัยวะ เนื้อเยื่อ และเซลล์ พืชเหมือนสัตว์ทั่วไปที่อวัยวะประกอบด้วยเนื้อเยื่ออันเกิดจากเซลล์ต่างๆมารวมกัน เนื้อเยื่อคือกลุ่มเซลล์ที่ประกอบด้วยเซลล์เพียง 1 ชนิดหรือมากกว่าหนึ่งชนิดมารวมกันเพื่อทำหน้าที่พิเศษร่วมกัน อวัยวะประกอบด้วยเนื้อเยื่อหลายชนิดที่ทำงานเฉพาะร่วมกัน เมื่อมองการจัดลำดับอวัยวะของพืช เนื้อเยื่อ และเซลล์ เราจะศึกษาเริ่มต้นจากอวัยวะเนื่องจากความง่ายต่อการสังเกตโครงสร้าง จากการที่เราได้เรียนรู้ลำดับขั้นของโครงสร้างพืช ลองคิดดูว่าการคัดเลือกจากธรรมชาติ (natural selection) ทำให้รูปร่างชองพืชมีผลและเหมาะสมต่อการทำงานอย่างไร อวัยวะพื้นฐานของพืชประกอบด้วย ราก ลำต้น และใบ ถิ่นอาศัยของพืชและแหล่งของทรัพยากรจากบริเวณใต้ดินและบริเวณเหนือดินที่พืชใช้เพื่อการเจริญเติบโต สามารถสะท้อนวิวัฒนาการของพืชมีท่อลำเลียงในการเป็นสิ่งมีชีวิตบนบก โดยพืชมีการดูดซึมน้ำและแร่ธาตุจากใต้พื้นดิน ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2(g)) จากบริเวณเหนือดิน โดยการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรต่างๆของพืชสามารถเชื่อมโยงไปถึงวิวัฒนาการของ ราก ลำต้น และใบได้ เราสามารถจัดกลุ่มของอวัยวะทั้ง 3 ออกเป็น 2 ระบบคือ ระบบรากได้แก่ ราก และระบบลำต้นได้แก่ ลำต้นและใบ พืชมีท่อลำเลียงส่วนใหญ่จะอาศัยทั้งสองระบบในการดำรงชีวิต ระบบรากไม่ได้ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์อาหารด้วยแสงแต่จะได้รับน้ำตาลและคาร์โบไฮเดรตอื่นๆจากระบบลำต้นในช่วงที่มีการกระบวนการสังเคราะห์อาหารด้วยแสง ส่วนระบบลำต้นระบบลำต้นจะอาศัยรากในการดูดซึมน้ำและแร่ธาตุจากดิน ช่วงชีวิตของพืชจะมีการเจริญเติบโตเพื่อผลิตใบ ราก และลำต้น มากไปกว่านั้นพืชส่วนใหญ่ยังมีการเจริญเติบโตที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศด้วย ในพืชมีดอก (angiosperm) โครงสร้างของดอกจะประกอบด้วยใบที่ปรับรูปร่างอย่างมากเพื่อให้เหมาะสมกับการสิบพันธุ์แบบอาศัยเพศ ในส่วนท้ายของบทเราจะอธิบายการเปลี่ยนแปลงจากการสร้างปลายยอดเพื่อการเติบโตไปเป็นยอดเพื่อการสิบพันธุ์ ในการอธิบายอวัยวะของพืช เราจะยกตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นพืชดอกหรือ angiosperm ซึ่งได้แก่ พืชใบเลี้ยงเดี่ยว (monocots) และพืชใบเลี้ยงคู่ (eudicots)